Thay đổi gói thanh toán – iOS

Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn thay đổi gói thanh toán của mình thông qua App Store.

  1. Đi tới Settings(Cài đặt) và nhấn vào thông tin tài khoản của bạn.VI _-_ Đăng ký lại_Appstore_1.png
  2. Đi tới “Subscriptions”(Đăng ký)

EN _-_ Đăng ký lại_Appstore_2.png

3. Cuộn xuống và chọn Lingokids.EN _-_ Đăng ký lại_Appstore_3.png

4. Chọn các gói có sẵn mà bạn muốn đăng ký.EN _-_ Đăng ký lại_Appstore_4.png