Làm cách nào để hủy đăng ký nhận email từ Lingokids?

Chúng tôi rất tiếc vì bạn không muốn nhận email từ chúng tôi nữa!

Bạn có thể hủy đăng ký trực tiếp khỏi email của mình bằng cách nhấp vào unsubscribe here (hủy đăng ký) ở cuối email.Group_6.png

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hello@lingokids.com.